UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA

Budžet za građane

Budžet je ključni instrument pomoću kojeg vlade provode svoje politike u djela. Godišnji budžet je obično veoma kompleksan dokument koji je teško razumljiv velikom dijelu javnosti i upravo zbog toga bi vlade trebala biti te koje će pomoći građanima da razumiju budžet. „Budžet za građane „ predstavlja pojednostavljeni budžetski dokument čija je osnovna karakteristika da je kreiran tako da bude dostupan i razumljiv velikom dijelu populacije. Vlade su te koje trebaju objavljivati budžet za građane, obzirom da se tako institucionalizira nastojanja da svoje politike prezentiraju tako da budu razumljivo široj javnosti. Kampanje CPI za izmjene legislative radi uvođenja Budžeta za građane kao obaveznog dokumenta će doprinijeti budžetskoj transparentnosti i stvoriti preduvjet za veću i kvalitetniju participaciju građana u budžetskom procesu. Zvanično su inicirane izmjene zakona o budžetima u FBiH i Brčko distriktu, dok će se izmjene zakona o budžetima u RS-u inicirati u narednim mjesecima. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima FBIH kojim se uvodi budžet za građane upućen je u parlamentarnu procedure. Predstavnici Direkcije za financije Brčko Distrikta prihvatili su amandmane CPI na izmjene Zakona o budžetima. Te bi se izmjene Zakona uskoro mogle razmatrati na Vladi BD. Kampanja kojom se zagovara uvođenje „Budžeta za građane“ provodi se i u Republici Srpskoj.

Doprinos donošenju Zakona o parlamentarnom nadzoru s ciljem povećanja stupnja realizacije revizorskih izvještaja na državnom nivou

Navedene kampanje se odnose na jačanje nadzora nad budžetskim procesom kroz povećanje uključenosti parlamenta u razmatranje negativnih revizorskih izvještaja i uvođenje obaveznosti postupanja po preporukama Ureda za reviziju institucija BiH. Ekspertna grupa izradila je prijedloge amandmana na Zakon o parlamentarnom nadzoru BiH i Amandmana na Zakon o reviziji institucija BiH i uputila ih nadležnoj komisiji u Parlamentu BiH. Izrađeni amandmani na Zakon o parlamentarnom nadzoru koji su usmjereni na povećanje stupnja realizacije revizorskih preporuka na državnom nivou prihvaćeni su prilikom usvajanja Zakona o parlamentarnom zakonu, a isti su doprinijeli povećanju transparentnosti kod postupanja po revizorskim preporukama. Usvojeni amandmani sačinjeni su u cilju jačana transparentnosti i odgovornosti u radu prilikom postupanja po revizorskim preporukama, te u cilju jačanja učinkovitosti rada i odgovornosti ovlaštenih i odgovornih osoba u upravljanju datim ovlastima i javnim financijama.

Mreža

Mreža za budžetsku odgovornost radi na povećanju budžetske transparentnosti i odgovornijem upravljanju javnim financijama. Mreža za budžetsku odgovornost trenutno broji 24 člana. Članovi MBO-a su aktivno sudjelovali u izradi policy prijedloga za uvođenje budžeta za građane u budžetski ciklus u Federaciji BiH, Republici Srpskoj u Brčko distriktu BiH, tj. prijedlogu izmjena i dopuna zakona o budžetu.

Category:

NVO AKTIVIZAM