SVE ZA JEDNU, JEDNAKA ZA SVE!

Simbolično, na Međunarodni dan žena, 08.03.2017. godine  održana je  debata o porodiljskim naknadama u Federaciji BiH. Svrha parlamentarne debate je da se predstave trenutna rješenja u federalnim propisima za porodilje i argumentira nejednak tretman porodilja od kantona do kantona.

Nejednak je tretman porodilja od kantona do kantona. Za obračun se uzima od 50-100% prosječne plate porodilja što određuje Kanton u kojem porodilja živi dok porodilje zaposlene u javnom sektoru primaju porodiljsku naknade u punom iznosu svoje prosječne plaće. Nejednak je tretman i nezaposlenih porodilja od kantona do kantona.

Parlamentarnu debatu organizira Udruženje “Žene ženama” Sarajevo u okviru “Programa održivosti organizacija civilnog društva u Bosni I Hercegovini”, sektor Prava žena uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Category:

NVO AKTIVIZAM