PROBLEMI SU SAVRŠENO DETEKTOVANI – JOŠ “SAMO” DA SE OTKLONE

20150529_110713

PROCES KONSTITUISANJA SKUPŠTINE KS TRAJAO JE NEUOBIČAJENO DUGO, UZ KRŠENJE ROKOVA PROPISANIH IZBORNIM ZAKONOM I NIJE U POTPUNOSTI ZAVRŠEN NI DO KRAJA PRVOG KVARTALA 2015. Skupština KS klubovenaroda i ostalihkonstituisala je i diorukovodstvaizabralateknasjedniciodržanoj u januaruovegodine, kada je konačnoizabrala i delegate u Dom naroda. Prekršivšičlan 10.13. Izbornog zakona, koji joj je nalagao da Izbor delegata u Dom narodaParlamentaFBiHizvršiodmah po sazivanjuskupštine, a najkasnijemjesecdana nakon ovjereizbora. Tekkrajemmartaizabrani su članovi i rukovodstvaradnihtijela, čime je Skupština osposobljena za rad u punomkapacitetu. Nažalost, proceskonstituisanjanije u potpunostizavršen, jer u rukovodstvonisuimenovanipredstavnicisrpskog i hrvatskognaroda.

SVOJ NAJVAŽNIJI POSTIZBORNI ZADATAK (OSIM VLASTITOG KONSTITUISANJA) – IMENOVANJE VLADE – SKUPŠTINA KS JE OBAVILA TEK KRAJEM MARTA. Nova vlada Kantona je nakon brojnihproblema u postizbornom procesukonstituisanja vlasti, imenovanatek 23. marta 2015. godine – 5 i po mjeseci nakon opštihizbora. I naimenovanjemandatara (23.2.) i na potvrđivanje Vlade čekalo se znatnoduženego nakon prethodnih izbora. Mandatar za tadašnjuvladuimenovan je već u prvojpolovinidecembra, a za potvrđivanje Vlade trebalo je 2 mjesacamanjenego nakon posljednjihizbora.

SPOROST U IMPLEMENTACIJI IZBORNIH REZULTATA ODRAZILA SE I NA REZULTATE RADA SKUPŠTINE. Tokomprvogkvartala 2015. godine Skupština KS napravila je pauzu od skoro 2 mjeseca bez sjednice (od 06.01. do 03.03). Skorodvomjesečna pauza u radu i čekanjenastabilnuparlamentarnuvećinu i izbor Vlade, negativno su se odrazili i na efekte rada – Skupština je u prvomkvartaluefektivnoradilatek 18 sati (jedvanestopreko 4 i po sata mjesečno, u prosjeku) i razmotrilasamo 20 mjera.

U PRVOM KVARTALU 2015. GODINE, OD STRANE SKUPŠTINE KS, OSTVARENI SU NAJLOŠIJI REZULTATI U POSLJEDNJIH 5 GODINA. Realizovano je manje mjera nego u početkomprvegodineprethodnog mandata, a u odnosu nanajboljirezultat u prethodnmmandatu – 142 mjere realizovane u prvomtromjesečju 2012. – realizovano je čak 7 putamanje.

JEDINO JE REALIZACIJA ZAKONA U PRVOM KVARTALU RELATIVNO DOBRA. Zapravo, uzmemo li u obzirdvomjesečnupauzu u radu i činjenicu da je svih 6 realizovanih zakona usvojeno u martu, možemoreći da je ona, posmatranana tom (mjesečnom) nivou – odlična. I samopoželjetitakvu i u nastavku. U prethodnomkvartalu, samo je u prvomkvartalu 2012. ostvarenboljirezultat u realizaciji zakona.

NEUSVAJANJEM PROGRAMA RADA SKUPŠTINA JE PREKRŠILA VLASTITI POSLOVNIK. Iako se i ranije se dešavalo da Skupština KS u prvojgodinisvoga mandata dramatičnokasni sa usvajanjemprogramasvog rada, ovo je prvi put u posljednjih 9 godina da Skupština Kantona Sarajevo svoj program nijedonijela do istekaprvogkvartalagodine na koju se odnosi. A podsjetimo, član 60.14 Poslovnikapreciznonavodi „Skupština donosi program rada za narednu godinu do krajatekućegodine“.

BUDŽET KS ZA 2015. GODINU, USVOJEN JE UZ NEPOŠTOVANJE PROPISANIH ZAKONSKIH ROKOVA. Budžet KS za 2015. godinunije usvojen do kraja 2014. godine, čime je prekršen Zakon o budžetima u FBiH. Finansiranje u prvomtromjesečju 2015. godine, osigurano je Odlukom o privremenomfinanciranju za 1. kvartal. Budžet KS za 2015. godinu usvojen je na sjednici Skupštine, održanoj 31.03.2015, zadnjidanvaženjaodluke o privremenomfinansiranju, štopredstavljailustracijujošjednogodoblikauobičajenog a neprihvatljivogponašanjanašihpolitičara – rađenjastvari u zadnjičas ili čak nakon togčasa. Štozbognepostojanjamehanizmaodgovornosti i sankcija za kršenjepropisa, prolazi bez ikakvihposljedica.

SVE VEĆI DIO BUDŽETA ODLAZI NA PLATE. U odnosu na Budžet iz 2011. Budžet za 2015. veći je svega 3%. S drugestrane, izdvajanje za plate i naknade uposlenihjavnomsektoru, od 2011. do 2015. ukupno je povećano za preko 10% i predstavljatrećinu Budžeta KS za 2015. godinu. Ovo u konačniciznači da su vremenom plate i naknade uposlenihzauzimalesvevećeučešće u budžetu. Napomenimo i da se „dozvoljenimzakonskim preraspodjelama“ unutar budžeta, planirana budžetska sredstva za ovunamjenu (plate i naknade), u realizaciji, redovno, dodatnouvećaju.

U PRVOM KVARTALU 2015. U KANTONU SARAJEVO DJELOVALE SU DVIJE VLADE – VEĆI DIO VREMENA OTPADA NA RAD VLADE U „TEHNIČKOM MANDATU“, A NOVA VLADA ODRŽALA JE TEK TRI SJEDNICE U OVOM KVARTALU, NA SAMOM NJEGOVOM KRAJU. Ukupno je, u prvomkvartalu, održano 12 zasjedanja i realizovano 114 mjera.

ZANIMLJIVO JE DA JE VLADA U „TEHNIČKOM MANDATU“, U TOM STATUSU PROVELA VIŠE OD 13 MJESECI, OD FINGIRANOG PADA VLADE POD PRITISKOM FEBRUARSKIH PROTESTA U 2014. A zanimljivo je i da je upravotadašnjiposlanikskupštine KS i predsjedavajućiKomisije za izbor i imenovanje i administrativna pitanja, Elmedin Konaković, nakon što je Skupština jednoglasnoprihvatilaodlukukomisije o prihvatanjuostavkekantonalnog premijera SuadaZeljkovića i razrješenjusvih ministara u Vladi KS, naveo da Zakon propisuje da se novi saziv Vlade trebautvrditi u roku 60 dana od dana razrješenjapostojeće Vlade. No, nanovi se saziv Vlade ipakčekalomnogoduže, a stara je, samo bez Premijera, nastavilaraditisvedo 26.03.2015. kada je upravo Konaković postaonovipremijernove vlade KS.

REZULTATI RADA VLADE KS, U PRVOM KVARTALU 2015, SU BILI PRILIČNO SKROMNI.A POREĐENJE REZULTATA VLADE KS U POSLJEDNJIH 5 GODINA NAJBOLJE OBJAŠNJAVA ZAŠTO JE VAŽNO ŠTO PRIJE FORMIRATI VLADU NAKON IZBORA. Poredećirezultate u prvimtromjesečjima 5 posljednjih godina, uočavamo da su rezultati u prva tri mjeseca 2015. godine, dalekonajlošiji – i po količinivremenaprovedenog na sjednicama i po broju razmotrenih mjera. Na sjednicama Vlade KS, u prvomtromjesečju 2015. razmotreno je dvaputamanje mjera nego u prvomkvartalu 2011 (kao prvojpostizbornojgodini nakon prethodnih izbora), a čak 4 i po putamanjenego u prva tri mjeseca 2012, u kojoj su rezultatibili i najbolji u posljednjih 5 godina (u 2015. godini 114, u 2011, godini 200, u 2012. godini 508).

OD NAJLOŠIJEG REZULTATA U POSLJEDNJIH 5 GODINE, I U OBLASTI UTVRĐIVANJA ZAKONA, VLADU JE U PRVOM KVARTALU 2015. SPASILA NEUOBIČAJENO INTENZIVNA ZAKONODAVNA AKTIVNOST POSLANIKA U SKUPŠTINI KANTONA SARAJEVO. Čak 4 od 7 zakona utvrđenih na Vladi KS u ovomperioduzakoni su čiji je predlagačKlub poslanika DF-a. Aupravo 7 utvrđenih zakona, prosjek je zakona realizovanih u prvimkvartalima u prethodnomčetverogodišnjemmandatu.

PODACI IZ PRETHODNA 2 MANDATA, O VREMENU USVAJANJA GODIŠNJIH PROGRAMA RADA I STEPENU NJIHOVE REALIZACIJE, GOVORE DA VLADA KS U KONTINUITETU IMA NEPRIHVATLJIV ODNOS PREMA OVOJ POSLOVNIČKOJ OBAVEZI I DA, ZNAČAJNIM KAŠNJENJIMA I NEDOVOLJNOM POSVEĆENOŠĆU REALIZACIJI PLANIRANOG, OBESMIŠLJAVA OVAJ KLJUČNI ALAT ZA PODIZANJE EFIKASNOSTI RADA I FOKUSIRANOST TOG RADA NA KLJUČNE PROBLEME. U posljednjih 9 godina, godišnji program rada Vlade nijednomnije usvojen prije početkagodinena koju se odnosi, usvajan je u trećem, četvrtom, pa čak i petommjesecu. A kašnjenje u usvajanjuprograma rada za 2015. već je (u trenutkufinalizacijeovogizvještaja, krajemmaja 2015.) najveće do sada. Pritom, rezultati rada Vlade, svihovih godina, su adekvatnitakvomponašanju u startu – broj nerealizovanih mjera planiranihgodišnjimprogramima rada u posljednje 4 godine, kreće se oko 40%. A sa zakonima, stanje je još gore – broj realizovanih a planiranih zakona nijednegodineprethodnog mandata nijeprešao 50% – u 2014. je od 24 planiranautvrđenosvega 6.

IZREČENIM U NASTUPNOM EKSPOZEU NOVOG PREMIJERA KS, VLAST JE POKAZALA DA ODLIČNO ZNA KAKVO JE STANJE U ZAJEDNICI I NA PROSTORU ZA KOJI JE NADLEŽNA:

“Stanje u kojem se nalazi Kanton Sarajevo ne možemonazvatizadovoljavajućim. Izgubljeno je povjerenje u ljude koji vodeprocese i koji se bavepolitikom – korupcija, kriminal i nepotizam osnovni su problemidruštva. Izražena je visokastopanezaposlenosti, posebnomladihobrazovanihljudi. Nagomilani su problemi u sferi komunalne privrede, redukcijevode, prisutnastalnaopasnostodobustaveisporukegasa i javnog gradskogprijevoza, aktuelan je problem pasalutalica. Sigurnosnisistem, odpronalaskapočinilacakrivičnihdjela do njihovogprocesuiranja i kažnjavanja, ne zadovoljavastandardepotrebne za siguranživot. Konstantno je prisutnasivaekonomija, crnotržište rada i nelegalnakonkurencija. Administracija je detektirana kao izuzetnospora, posebno u segmentupodrškerazvojnimprojektima i investicijama kao i u poslovimaregistracije i pokretanjanovihposlovnihsubjekata. Nedovoljna je zaštitapenzionera, a nepostojeprojekti za lakše i zdravostarenje. Akumuliran je deficit u Budžetu KS iz prethodnih godina, a u istovrijeme se iz godine u godinu povećajudugovipreduzeća, čiji je osnivač Kanton.”

U tom kontekstusvakiizgovor za nedjelovanje u pravcupoboljšanjastanja je neprihvatljiv, a svakoodsustvoevidentnogpoboljšanja u godinamaprednamabićepokazateljneuspjeha vlasti i podrazumijevaćeadekvatan epilog. No, u startu, uđimo u čitavupričusasuzdržanimoptimizmom – uzimajućiturobnuiskrenost u ovojstartnojanalizistanja, kao obećavajućipreduslovbilokakvognapretka.

 

Category:

VIJESTI

Tags:

, , , , ,