POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

Izrada i usvajanje Strateškog Plana ruralnog razvoja BiH

U okviru ove kampanje Asocijacija za ruralni razvoj obezbjedila je kontinuiran konsultativni proces kroz uspostavljanje Međusektorske mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj u okviru koga su uz doprinos i aktivno učešće 111 različitih aktera ruralnog razvoja definirani strateški ciljevi, prioriteti, potrebe i izazovi za period 2017-2021. godine u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, te razrađeni zagovarački akcioni planovi za definirane strateške ciljeve. 10 strateških ciljeva je identificirano i 42 prioriteta koja su inkorporirana u Strateški plan razvoja BiH. Donošenjem strateškog plana stvoreni su uvjeti da domaći poljoprivredni proizvođači, putem projekata, dobiju milijunska sredstva iz fondova EU.

Pravo na zdravo unapređenje sektora organske poljoprivredne proizvodnje

U okviru zagovaračke kampanje realizirano niz aktivnosti uključujući i javne događaje na kojima je sudjelovalo preko 4.000 građana Bosne i Hercegovine. Organizirani su mini sajmovi organskih proizvoda i domaćih tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih prema principima dobre poljoprivredne prakse pod nazivom „Organska subota“ na kojima je učešće uzelo preko 40 poljoprivrednih proizvođača koji su na sajmovima izlagali i prodavali svoje proizvode. Kreiran je Plan za unapređenje organske proizvodnje u BiH za period 2017.-2021. godina koji predstavlja plan razvoja organske proizvodnje na svim nivoima donošenja odluka, s preciznim zadacima, rokovima i zaduženjima za sve donosioce odluka. Više od 4.000 građana dalo je podršku inicijativi za usvajanje navedenog dokumenta.

Zaštita pčela od trovanja pesticidima

U okviru ove kampanje radi se na jačanju dijaloga između poljoprivrednih proizvođača/prerađivača i javnih institucija s ciljem zagovaranja rješenja za zaštitu pčela od trovanja pesticidima i uređenja katastarskih paša u Federaciji BiH, te povećanja svijesti o značaju pčela među voćarima, ratarima i povrtlarima i zagovaranje praksi kod istih koje podrazumijevaju adekvatnu upotrebu pesticida koja ne dovodi do trovanja pčela. Kreirani su: Pravilnik kojim se definira minimum dobre prakse i odgovornog ponašanja voćara i Pravilnik za primjenu adekvatnih zaštitnih praksi od strane pčelara u periodu prskanja voća, koji su usvojeni od strane udruženja/saveza voćara.

Kampanja za poticaje

Upućeno preko 200 dopisa narodnim poslanicima u Skupštini RS i predstavnicima Vlade RS u kojem je traženo povećanje Agrarnog budžeta, a kroz kampanju za poticaje postignut je zajednički nastup i ujedinjen glas većeg broja predstavnika ključnih i krovnih udruženja poljoprivrednika što ranije nije bila praksa. ARD je sudjelovao u organiziranju protesta poljoprivrednih proizvođača povodom usvajanja agrarnog budžeta od 60 milijuna za 2017. godinu i u procesu izrade Pravilnika o dodjeljivanju poticaja.

Mreža

Međusektorska mreža za poljoprivredu i ruralni razvoj predstavlja zajedničku platformu, odnosno strateško partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora, uključujući i medije. Međusektorska mreža ima 58 članova, s tim da je većina članstva NVO ali i fizičkih lica.

Category:

NVO AKTIVIZAM