POLITIKE EKONOMSKOG RAZVOJA

Zagovaranje za smanjenje parafiskalnih naknada

Reformska agenda za BiH 2015-2018. godina navedeno je da će svi nivoi vlasti sačiniti sveobuhvatan popis parafiskalnih naknada u cilju osiguravanja njihove transparentnosti i smanjenja u skladu s podjelom nadležnosti. Planom rada Vlade FBiH za 2015. predviđena je aktivnost “Analiza efekata provođenja politika u oblasti neporeznih prihoda”, što je jedna od preporuka iz MAPE parafiskalnih nameta koja je kreirana u okviru kampanje. Smanjeno je 16 parafiskalnih naknada iz grupa administrativnih općinskih taksi i komunalnih taksi, čime je olakšano poslovanje i povećana konkurentnost poduzeća u općinama: Banovići, Gračanica, Kladanj, Lukavac, Šamac,Vareš, Zavidovići, Velika Kladuša, Goražde i Vukosavlje. Inicijativa za smanjenje sudskih taksi upućena vladama svih deset kantona FBiH, kojoj se traži smanjenje sudske takse za upis u sudski registar. Vlada HNK je na 59. sjednici podržala Inicijativu NBR / LINK za izmjenama i dopunama Zakona o sudskim tarifama, te zadužila Ministarstvo pravosuđa HNK da pripremi konkretan prijedlog izmjena kojim će se znatno smanjiti izdvajanja za sudske tarife za privrednike. Kreirane su dvije Analize s pratećim pregledima parafiskalnih naknada za područja Hercegovačko-neretvanskog kantona i regije Prijedor. Kreiran je i elektronski registar parafiskalnih naknada, gdje je trenutno identificirano 7.457 naknada iz tri područja, Sjeveroistočna BiH, HNKa i regije Prijedor kojeg najčešće koriste predstavnici medija, biznisa i vlasti.

Zagovaranje za ubrzanje procesa registracije biznisa

U sklopu kampanje za ubrzanje procesa reformi registracije biznisa, kao važan iskorak i utjecaj projekta, Parlament FBiH usvojio je Zakon o privrednim društvima FBiH. Ovim zakonom se otklanja pravna nesigurnosti jača konkurentnost tržišta FBiH, kao i jedinstveni ekonomski prostor u BiH, te kreiraju istovjetni kriteriji za registraciju i početak obavljanja djelatnosti. U okviru kampanje za kreiranje politika za razvoj konkretnih modela i instrumenata podrške biznisima, Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK, je prihvatilo program/model poslovnog/agro inkubiranja i izrazilo spremnost da isti uvrsti u svoje programe djelovanja za 2016. god. Na lokalnom nivou, Općina Konjic je prihvatila model podrške poslovnom/agroinkubiranju i izrazila zainteresiranost za uspostavu Poslovnog inkubatora. Aktivnosti na uspostavi inkubatora bi trebale početi uskoro, nakon što se odrede sredstva iz budžeta neophodna za uspostavu istog, što bi značilo dugoročnu primjenu i implementaciju predloženog modela. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta prihvatilo je Model poslovnog/agroinkubiranja, te je Poslovno inkubiranje uvršteno kao posebna kategorija za dodjelu poticaja u 2015. godini.

Izmjena zakona

Radna grupa za izradu Nacrta Izmjene Zakona o privrednim društvima uvažila je 3 od 4 prijedloga iz Inicijative poslane od strane NBR-a i LiNK-a, čime se pojedine nelogičnosti brišu iz zakona, i preciziraju nedovoljno definirane odredbe Zakona koje su ostavljale prostor za dovođenje u neravnopravan položaj privrednih društava ili ih dovodile u situaciju da plaćaju kazne zbog neznanja i nedovoljnog razumijevanja odredbi zakona.

LEDnet mreža, koja okuplja predstavnike sva tri sektora (javni, privatni i NVO sektor), uključujući i pojedince za ekonomski razvoj u BIH, je mreža koja ima za cilj da kroz visoko postavljene standarde rada organizacija i njihovo unaprjeđenje doprinosi boljem ekonomskom razvoju BIH putem kontinuiranog razvoja dijaloga između javnog, privatnog i nevladinog sektora i rada na poboljšanju poslovnog okruženja kroz kreiranje i ažuriranje razvojnih politika i mjera, te izgradnju kapaciteta svih sektora društva u procesu pripreme i implementacije razvojnih projekata.

Category:

NVO AKTIVIZAM