POLITIKA I [NE]KULTURA

U Bosni i Hercegovni ima blizu 6.000 funkcija rezerviranih za političare u parlamentima i vladama, od najvišeg do lokalnog nivoa. Oni su izabrani na izborima ili imenovani naknadno. To su formalne političke funkcije, koje obnašaju osobe najčešće izabrane ili imenovane ispred neke političke stranke.

Pored ovih, postoji i blizu 20.000 funkcija u javnoj upravi, na rukovodećim i upravljačkim mjestima. Oni nisu političari. Njima bi odgovornost prema službi, javni interes i opšte dobro građana trebao biti jedini prioritet. Trebali bi biti nezavisni od stranačkog uticaja.

Trebali bi, ali to, nažalost, nije slučaj. Mnogo je primjera u našoj zemlji gdje je politika „umiješala svoje prste“ što je dovelo do sistematskog uništavanja čitavih društvenih segmenata, kao što je, recimo, kultura.

Jedan od eklatantnih primjera je Zemaljski muzej BiH. Osnovan 1888. godine, Zemaljski muzej je najstarija moderna kulturna i naučna ustanova zapadnog tipa u zemlji, a „politika“ ju je čak tri godine držala zatvorenom od 2012. do 2015.

Kampanja „Sposobnim, a ne podobnim“ koju je pokrenuo Centar civilnih inicijativa, uz podršku Evropske unije, želi, uz pomoć građana, doprinjeti depolitizaciji i departizaciji javne uprave.

Kreatori kampanje žele jasno odvojiti političke funkcije od profesionalnh pozicija unutar javne uprave i javnog sektora generalno. Lične sposobnosti, znanje, iskustvo i integirtet kandidata moraju biti presudni faktor prilikom imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru, a ne stranačka ili porodična veza.

Putem društvenih mreža i direktnim kontaktom građani mogu doprinijeti razvijanju platforme „Sposobnim, a ne podobnim“ slanjem pouzdanih informacija o insitucijama i pojednacima kojima smo omogućili da nas vode i predstavljaju, njihovoj (ne)skrivenoj stranačkoj pripadnosti ili vezama, nepravilnostima prilikom provođenja javnih konkursa za zapošljavanje u javnoj upravi, vašim ličnim iskustvima, itd.

Neka Sposobnim, a ne podobnim bude doprinos državi u kojoj želimo živjeti, državi jednakih mogućnosti i vladavine prava.