OSBUDSMEN BIH – U ZAKONU O PIORS UJEDNAČITI PRAVA BRAČNE I VANBRAČNE ZAJEDNICE

NSRS2

Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine uputili su Narodnoj skupštini Republike Srpske inicijativu za za izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju RS-a.

Ombudsmeni su mišljenja da Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju treba da prati Porodični zakon u smislu izjednačenosti bračne i vanbračne zajednice.

U važećem Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo na porodičnu penziju iza vanbračnog partnera priznaje se tek ako ima pravosnažnu presudu kojom je dosuđeno pravo na izdržavanje, dok je Porodičnim zakonom predviđena potpuna izjednačenost vanbračne s bračnom zajednicom, podsjećaju u saopćenju ombudsmeni.

Ovakvim neusklađivanjem zakonskih odredaba stvara se pravni vakum u kojem stranka trpi posljedice, odnosno neko pravo koje joj je priznato ne može u stvarnosti i da ostvari.

Prema praksi Evropskog suda za ljudska prava predviđeno je da je država dužna kada prizna/omogući neko pravo, da omogući i sva prava koja proizlaze iz tog prava i da zakoni koji nisu promijenjeni i usklađeni sa pravom koje je priznato ne mogu ići na štetu stranke.

-Ombudsmeni za ljudska prava BiH, postupajući po žalbama građana, prepoznali su problem neujednačenosti bračne i vanbračne zajednice, odnosno problem ostvarivanja prava iz vanbračne zajednice – naglašava se u saopćenju.

Uzimajući u obzir sve navedeno, ombudsmeni su mišljenja da je potrebno uskladiti Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju sa Porodičnim zakonom Republike Srpske na način da se u članu 70. tačka a) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iza riječi „bračni supružnik“ doda „i vanbračni supružnik“, te da se u tački b) riječi „ili vanbračni supružnik“ brišu.

Izvor: Mi2.ba