ODRŽANA 26. SJEDNICA VIJEĆA MINISTARA BiH

vijece-ministara-100dana

Na 26. sjednici Vijeća ministara BiH koja  je održana, 06.10.2015. godine (danas), između ostalog, zaključeno i sljedeće:

USVOJEN AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU REFORMSKE AGENDE NA RAZINI VIJEĆA MINISTARA BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Akcijski plan za provedbu Reformske agende na razini Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji sadrži paket mjera koji će provesti institucije BiH u 2015. i 2016. godini same ili u suradnji s entitetima u BiH. Akcijskim planom planirano je više od 50 mjera koje će biti provedene u oblastima javnih financija, oporezivanja i fiskalne održivosti, poslovne klime i konkurentnosti, vladavine prava i dobrog upravljanja te reforme javne uprave.

BiH PRIPREMA PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI  OD 2016. DO 2018. GODINE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje  o aktivnostima na izradi Programa ekonomskih reformi BiH za 2016. – 2018. godinu, koji treba biti dostavljen Europskoj komisiji najkasnije do 31. siječnja 2016. godine. Program ekonomskih reformi, koji pripremaju vlasti u BiH, s jedne strane sadrži srednjoročni makroekonomski i okvir fiskalne politike, uključujući i fiskalne mjere, a s druge strane sadrži  sveobuhvatan program strukturnih reformi radi poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje.

MLADIMA OMOGUĆITI  KUPOVINU STANA POD POVOLJNIJIM UVJETIMA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog okvirnog sporazuma o zajmu između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine (BiH) LD 1836 (2014) – kredit za socijalni program stambenog zbrinjavanja u BiH, u Republici Srpskoj, koji provodi IRBRS,  s osnovama za njegovo zaključivanje. Zajam, vrijedan pet milijuna eura, bit će iskorišten za pružanje financijske pomoći u rješavanju pitanja stambenog zbrinjavanja grupama od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku, a najprije mladih i visokoobrazovanih ljudi. Na ovaj način mladima i visokoobrazovanim građanima u Republici Srpskoj olakšat’ će se stjecanje vlasništva putem kredita, što će doprinijeti unapređenju životnih uvjeta i ohrabrivanju mladih ljudi da osnuju obitelj, kao i visokoobrazovanih pojedinaca i parova da ostanu u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo financija i trezora dostavit će prijedlog okvirnog sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Vjekoslav Bevanda.

SMJEŠTAJ ZA DESET  INSTITUCIJA BiH  

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, donijelo je Odluku o odobravanju 441.000,00 KM iz tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2015. godinu. Ova sredstva namijenjena su plaćanju zakupnina za 10 institucija Bosne i Hercegovine, koje su 1. 4. 2015. godine trebale preseliti u zgradu u ulici Maršala Tita 9a, kao i u objekt u Istočnom Sarajevu, ali to nije bilo moguće kako zbog kašnjenja radova na rekonstrukciji ovog objekta, koje vodi  izabrani dobavljač Službe za zajedničke poslove institucija BiH, tako i zbog prigovora dviju institucija koje su trebale preseliti  u objekt u Istočnom Sarajevu, a koji je u fazi rješavanja. Propisani rok za preseljenje institucija probijen je do 1. 9. 2015. godine, kada je započelo preseljenje ovih institucija u Sarajevu. Također, odlukom je Vijeću za državnu pomoć iz tekuće proračunske pričuve za rješavanje statusnih pitanja odobreno 66.328,00 KM, a zbog neuplaćenih sredstava iz Republike Srpske, koja financira ovu instituciju u visini od  jedne trećine sredstava zajedno s Vijećem ministara BiH i Vladom Federacije BiH. Vijeće ministara BiH će u skladu sa Zakonom o sustavu državne pomoći u Bosni Hercegovini od Republike Srpske zatražiti refundiranje ovih troškova. Istodobno, odlukom je iz tekuće proračunske pričuve Uredu za veterinarstvo odobreno  21.500,00 KM do kraja 2015. godine za zapošljavanje tri državna službenika i dva zaposlenika zbog obavljanja definiranih poslova ovog ureda i povećanja njegove efikasnosti.

USKLADITI PROPISE U OBLASTI RADA I MIROVINSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA U BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova u vezi s neusklađenošću propisa u Bosni i Hercegovini u oblasti rada i mirovinsko-invalidskog osiguranja. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, u skladu s preporukom Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine od 26. 3. 2015. godine, poziva sva nadležna tijela na svim razinama vlasti da poduzmu sve aktivnosti radi implementiranja preporuke ombudsmana. Ministarstvo civilnih poslova dostavit će ovu informaciju s preporukom ombudsmana svim nadležnim institucijama. Riječ je o problemima koji su nastali uslijed različitog definiranja zakonskih odredbi u vezi s ostvarivanjem prava na starosnu mirovinu ne samo za policijske službenike već i za druge kategorije radnika u čiji se mirovinski staž uračunava staž osiguranja s uvećanim trajanjem.

RATIFIKACIJA UGOVORA O GRANICI S CRNOM GOROM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije. Na ovaj način se finalizira procedura definiranja državne granice dviju susjednih država, što je važan pozitivan iskorak u regiji.

UNAPRIJEDITI JEDINSTVENA PRAVILA ZA IZRADU PRAVNIH PROPISA

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH  Izvješće Ministarstva pravde o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim se daje pregled uspostavljanja i provođenja sustava za izradu propisa na razini Bosne i Hercegovine, s prijedlogom mjera za unapređenje ovog procesa. Na sjednici je zaključeno da je Jedinstvena pravila, iako daju dobar okvir za izradu kvalitetnih propisa, potrebno dodatno unaprijediti, za što je zaduženo Ministarstvo pravde u suradnji s Uredom za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH. Ministarstvo pravde zaduženo je da, u okviru USAID-ova projekta „Jačanje institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini”, izradi metodologiju procjene utjecaja propisa na razini Vijeća ministara BiH. Zadužena su ministarstva i druge institucije BiH da, bez dodatnog zapošljavanja, pristupe uspostavljanju specijaliziranih jedinica za normativno-pravne poslove u ministarstvima s većim opsegom ovih poslova, dok bi ostala ministarstva i druge institucije BiH imale specijalizirano osoblje koje bi prošlo posebnu obuku. Nadležne institucije BiH zadužene su da izrade softver za izradu propisa, koji je specijalizirana verzija word-programa, korištenje elektroničkog sustava za službeno slanje nacrta propisa, objašnjenja mišljenja, kao i pretraživanja baze podataka o zakonodavstvu, uključujući odluke sudova, literaturu i zakonske izvore EU. Ministarstvo pravde zaduženo je da jednom godišnje podnosi Vijeću ministara BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH izvješće o primjeni Jedinstvenih pravila, koje sadrži i izvješće o provođenju ranijih zaključaka Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH.

POKRENUTA PROCEDURA ZA IMENOVANJE KOMISIJE ZA IZBJEGLICE I RASELJENE OSOBE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, dalo je suglasnost za imenovanje članova Komisije za izbjeglice i raseljene osobe ispred Vijeća ministara BiH, i to za ministricu za ljudska prava i izbjeglice Semihu Borovac, za zamjenika ministrice Predraga Jovića, za šefa Ureda zamjenika ministrice za ljudska prava i izbjeglice Milanka Tošića, kao i za Damira Ljubića. Vijeće ministara BiH poziva šefove misija UNHCR-a, OHR-a i OSCE-a da odrede svoje predstavnike koji će sudjelovati u radu Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH kao promatrači. Imena predloženih članova ispred Vijeća ministara BiH bit će dostavljena Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja. Svoje predstavnike predložile su Predsjedništvu BiH i entitetske vlade i Brčko Distrikt BiH.

VMBiH DALO SUGLASNOST ZA IMENOVANJE DRAGANA PRUSINE ZA DIREKTORA SLUŽBENOG LISTA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, dalo je suglasnost na Odluku o imenovanju Dragana Prusine za direktora JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine na mandatno razdoblje od četiri godine.  Natječaj za imenovanje direktora JP NIO Službeni list BiH, a na osnovi odluke Upravnog odbora od 22. 7. 20l4. godine, objavljen je u službenim glasilima BiH, entiteta i Brčko Distrikta te Dnevnom avazu i Nezavisnim novinama. Na natječaj su se prijavila ukupno tri kandidata, a nakon provedene natječajne procedure i intervjua s kandidatima Upravni odbor je, na prijedlog natječajnog povjerenstva, jednoglasno donio odluku da se za direktora imenuje Dragan Prusina.

Na kraju, iz prethodnih zaključaka je vidljivo da da je na današnjoj sjednici utvrđeno niz iznimno značajnih mjera, od Akcijskog plan za provedbu Reformske agende na razini Vijeća ministara BiH, koji sadrži paket mjera koji će provesti institucije BiH u 2015. i 2016. godini, do najave pripreme Programa ekonomskih reformi 2016.-2018., koji pripremaju vlasti u BiH, i koji sa jedne strane sadrži srednjoročni makroekonomski i okvir fiskalne politike, uključujući i fiskalne mjere, a s druge strane sadrži  sveobuhvatan program strukturnih reformi radi poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje, zatim Prijedloga okvirnog sporazuma o zajmu između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine (BiH) LD 1836 (2014) – kredit za socijalni program stambenog zbrinjavanja u BiH, u Republici Srpskoj, koji provodi IRBRS, utvrđivanja Prijedloga odluke o ratifikaciji Ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kao i potrebe da se unaprijedi primjena Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine.