ODRŽANA 10. SJEDNICA DOMA NARODA PSBiH

Parlament BIH

10. sjednica Doma naroda PSBiH je održana, 14.10.2015. godine (jučer), s početkom u 11,10 sati (sjednica je okončana u 13,55 sati), uz obavljenu planiranu raspravu i izjašnjenje o 25 točki dnevnog reda. Između ostalog, požurnom postupku je usvojen Zakon o dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju, čiji je predlagatelj izaslanik Sredoje Nović, SNSD. Također, u drugom čitanju je usvojen i Zakon o dopunama Zakona o prekršajima, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH. U prvom čitanju su usvojeni Prijedlog zakona o azilu, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, Prijedlog zakona o strancima, koje je prodložilo Vijeće ministara BiH, kao i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj Zastupnički dom PSBiH. Izaslanici Doma naroda nisu podržali negativno mišljenje Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, čiji su predlagatelji izaslanici Ognjen Tadić i Darko Babalj (SDS), što znači da je Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH zaduženo da do naredne sjednice Doma naroda PSBiH dostavi novo mišljenje o Prijedlogu spomenutog zakona. Na 10. sjednici Doma naroda, uz osam amandmana iz mišljenja Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava PSBiH, te dva amandmana na Prijedlog kodeksa, koji su podnijeli izaslanici Darko Babalj (SDS) i Halid Genjac (SDA), usvojen je Prijedlog kodeksa ponašanja zastupnika i izaslanika u PSBiH, čiji je predlagatelj Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava PSBiH.

Usvajanje Kodeksa je dodatno važno, jer je prije 8 godina CCI (Centri civilnih inicijativa) pokrenuo inicijativu da se Kodeks usvoji u Parlamentu BiH i uradio prvu radnu verziju Kodeksa, koji je finaliziran i potom usvojen u oba doma PSBiH 2008. godine. Spomenuti dokument je sada doradilo Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava i predložilo ga Parlamentarnoj skupštini BiH i isti je konačno donesen u oba doma PSBiH.

Također, na jučerašnjoj sjednici je usvojeno Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i policijskih službenika u operacijama potpore miru u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2014., čiji je predlagatelj Predsjedništvo BiH, kao i Izvješće o radu Neovisnog odbora PSBiH za 2014. godinu, dok Plan rada Neovisnog odbora za 2015. godinu Dom nije primio k’znanju. Podržan je Prijedlog strategije Bosne i Hercegovine za prihvat i integraciju bh. državljana koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji i Prijedlog akcionog plana za razdoblje od 2015. do 2018., čiji je predlagatelj Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Usvojen je zaključak kojim se obvezuje Interresorna radna skupina za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH da, s ciljem realiziranja preporuka GRECO-a, izradi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih stranaka. Dom naroda PSBiH usvojio je i zaključak o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova PSBiH za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru. U Privremeno zajedničko povjerenstvo iz Doma naroda PSBiH imenovani su Ognjen Tadić, Ljilja Zovko i Safet Softić.

Usvojen je zaključak o imenovanju predstavnika Parlamentarne skupštine BiH u radnu skupinu za praćenje stanja i aktivnosti u svezi s mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor, u koju su iz Doma naroda PSBiH imenovani izaslanici Mario Karamatić, Sifet Podžić i Dragutin Rodić.

Dom naroda PSBiH je imenovao Jelenu Gotovac za člana Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu iz reda srpskog naroda, kao stručnjakinju iz upravnog prava i/ili upravnog postupka. Za člana Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu, Dom je imenovao Draganu Šobot, kao stručnjakinju u području izvođenja radova, javnih nabava, transporta i strateškog upravljanja. Dom naroda PSBiH imenovao je Slavišu Bjelogrlića, Samira Buljinu i Mirjanu Antunović za članove Ureda za razmatranje žalbi u podružnici Mostar, kao stručnjake upravnog prava i/ili upravnog postupka. Također, kao stručnjake upravnog prava i/ili upravnog postupka, za članove Ureda za razmatranje žalbi podružnice Banja Luka, Dom je imenovao Radomira Pašića, Arifa Nanića i Marka Kolobarića. Dom je imenovao Tomislava Čužića i Almu Salkić – Mijić za članove Ureda za razmatranje žalbi u podružnici Mostar, kao stručnjake u području izvođenja radova, javnih nabava, transporta i strateškog upravljanja. Za članove Ureda za razmatranje žalbi u podružnici Banja Luka, kao stručnjake u području izvođenja radova, javnih nabava, transporta i strateškog upravljanja, Dom naroda PSBiH imenovao je Ismeta Bećiragića i Dragana Ilića.

Na kraju, Dom naroda PSBiH je dao suglasnost za ratificiranje devet međunarodnih sporazuma/protokola/ugovora/konvencija