OBRAZOVANJE

Nedostatak praktične nastave

Većina studijskih programa, na gotovo svim univerzitetima u BiH, ne omogućuje i ne pruža podršku nastavnim procesima usmjerenih ka upoznavanju i usvajanju praktičnih znanja u skladu s teoretskim okvirom. Kao krajnja negativna posljedica ovog problema jeste to da studenti koji završavaju visoko obrazovanje imaju veoma malo ili nikakvo usvojeno praktično znanje povezano s teoretskim okvirom, a što je danas velika prepreka u procesima zapošljavanja.

Uspostavljanje Savjeta za povezivanje s tržištem rada pri fakultetima

Tri fakulteta, Saobraćajni fakultet Doboj, Veterinarski fakultet Sarajevo, Ekonomski fakultet Banja Luka, uspostavili su Savjet za povezivanje s tržištem rada dok je na Mašinskom fakultetu Banja Luka uspostavljen Centar za podršku privredi. Na tri fakulteta u BiH prihvaćena je inicijativa za uspostavu Savjeta ili je u procesu uspostavljanje Savjeta i to na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Tuzla, Ekonomskom fakultetu Tuzla, Arhitektonsko građevinsko-geodezijski fakultetu Banja Luka i na Univerzitetu Džemal Bijedić. Utjecano je na popularizaciju prakse među studentima kroz 20 tribina održanih s poslodavcima na kojima je prisustvovalo preko 500 studenata, a na kojima se razgovaralo kako uskladiti očekivanja poslodavaca prema studentima i obrnuto. Započele su aktivnosti “Žive biblioteke s poslodavcima” na kojima se omogućava maloj grupi studenata samo direktno zainteresiranim za praksu, da se dogovore s budućim poslodavcima oko uvjeta i načina obavljanja prakse.

Asocijacija Akademac

Asocijacija broji skoro 100 aktivnih pojedinaca iz oblasti visokog obrazovanja, biznis sektora, javnog sektora, nevladinih organizacija i drugih zainteresiranih strana, te čine najveću multisektorsku inicijativu (zakonodavna i izvršna vlast, biznis sektor, NGO, akademska zajednica i mediji) u BiH za spajanje tržišta rada i sistema obrazovanja. Pojedine članice sektorske mreže su dale značajan doprinos u kreiranju i donošenju strateških dokumenata u Republici Srpskoj koji sadrže ciljeve i planirane mjere za povezivanje visokog obrazovanja s tržištem rada.

Iniciranje izrade ključnih strateških dokumenata i monitoring tržišta rada s visokim obrazovanjem

Članovi Omladinskog komunikativnog centra i sektorske mreže – Asocijacije Akademac su aktivno sudjelovali u izradi dokumenta Omladinske politike Republike Srpske 2016 – 2020. godine u okviru kampanje za usvajanje navedenog strateškog dokumenta. Narodna skupština Republike Srpske je na svojoj trinaestoj sjednici koja je održana 13. i 14.10.2016. godine usvojila Prijedlog Omladinske politike Republike Srpske za period 2016-2020. godine. OKC i Asocijacija Akademac su direktno utjecali da prvi cilj navedenog dokumenta bude zapošljavanje mladih, a prva mjera unutar tog cilja povezivanje tržišta rada i sistema obrazovanja. Usvojena je Strategije razvoja obrazovanja u Republici Srpskoj 2016 – 2020. godine. Predstavnici Asocijacije Akademac su doprinijeli da drugi strateški cilj Strategije za visoko obrazovanje bude povezivanje naučno-istraživačkog rada i sistema visokog obrazovanja s tržištem rada. Mjera 2.7., iz strateškog cilja 2, iz navedene Strategije, direktno govori o jačanju komunikacije između visokoškolskih ustanova i privrednog sektora, što će uveliko pomoći pri zagovaranju povezivanja tržišta rada sa sektorom visokog obrazovanja što zastupa OKC i Asocijacija Akademac.

Category:

NVO AKTIVIZAM