(Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH

Šta je zastupnica Emina Mutap izjavila o pravima porodilja u FBiH?

U Federaciji BiH postoje različita zakonska rješenja i diskriminirajuće prakse koji tretiraju pitanje ostvarivanje određenih prava koja se odnose na porodiljsko odsustvo.  Zakon o radu, i raniji i novousvojeni, propisuje trajanje porodiljskog odsustva u periodu od jedne godine neprekidno, što je dosta napredno rješenje. Međutim, iako Zakon o radu propisuje pravo na naknadu za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, ne reguliše ko ima obavezu isplate ove naknade niti iz kojih izvora se finansira. Nivo naknada koje se isplaćuju porodiljama u FBiH varira u velikoj mjeri od kantona do kantona, a često ove naknade zavise od raspoloživih budžetskih sredstava i dodatno se smanjuju odlukama kantonalnih vlada u odnosu na ono što je propisano kantonalnim zakonima.

Kampanja pod nazivom (Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH, pokrenuta je od strane Udruženja Žene ženama u suradnji i partnerstvu sa organizacijama civilnog društva iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Bihaća, Livna, Orašja, Mostara, Zenice, Tuzle, Jablanice i Banja Luke, i ima namjeru da poveže sve subjekte u zajedničko djelovanje u rješavanju navedenog problema  na području Federacije BiH.  Kampanja se provodi u okviru Projekta održivosti civilnog društva, koji je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Ovom kampanjom želi se doprinijeti donošenju nove regulative o porodiljskim naknadama koja će biti jedinstvena za sve osobe na federalnom nivou, uključujući i osnivanje porodičnog fonda iz kojeg će se vršiti isplata porodiljskih naknada za zaposlene i nezaposlene osobe koje koriste porodiljsko odsustvo (žene i/ili muškarci). Namjera je uključiti što veći broj građana, nevladinih organizacija, stručne javnosti i drugih aktera u ovoj oblasti koji će doprinjeti donošenju javnih politika (zakona i fonda)  koji će biti prihvaćeni u svim kantonima u FBiH.

PRAVO, A NE PRIVILEGIJA