Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona bio je najzanimljivija tema 17. sjednice Skupštine TK

Skupstina-TK-2015

Kao što se moglo ispostaviti Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona bio je najzanimljivija tema na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.
Osnovne karakteristike Budžeta za narednu godinu su da prihodi i primici, te finansiranje iz drugih izvora iznose oko 366,5 miliona KM dok su izdaci za jedan milion manji, 365 miliona. Razlika od jednog miliona planirana je u korist prihoda za pokriće deficita akumuliranog iz prethodnog perioda, kako je predviđeno Zakonom.
Inače Budžet je za 16,5 miliona manji od prošlogodišnjeg, u nacrtu Budžeta za 2016. godinu nema smanjenja plaća budžetskim korisnicima dok je topli obrok planiran u visini od 8 KM po izrađenom danu.

U uvodnom izlaganju ministar finansija Jakub Suljkanović, detaljno je obrazložio Nacrt te rekao da Budžet nema razvojnu komponentu, u pitanju je puko preživljavanje zbog nedostaka prihoda kao i akumuliranog deficita.

Nakon izlaganja ministra finansija uslijedila je rasprava poslanika. Poslanici se slažu da je situacija teška te da Budžet nema razvojnu komponentu i da je pitanje kada će je i imati s obzirom na prihode i odnos viših nivoa vlasti.  (Da su poslanici pročitali DOB TK za 2016-2018. g. bili bi svjesni da je takva projekcija planirana ne samo za 2016. nego i za 2017. i 2018. god. )

Budžetom je planirano smanjenje sredstava za 10 % političkim strankama. Poslanici opozicije su kritikovali instrukcije Vlade FBiH, i ukazivali na činjenicu da Sarajevski kanton ima manje stanovnika od Tuzlanskog kantona, te iznijeli očekivanja da je potreban veći angažman po pitanju izjednačavanja položaja kantona.

Lejla Didik Sarajlić (DF) kritički se osvrnula na Vladu TK i rekla da ništa nije onako kako je premijer najvljivao. Ukazala je na neispunjenje obećanja da će nakon donošenja Zakona o platama biti smanjena izdvajanja za poslanike a ona su se povećala za 7% ite e takođe ukazala na smanjenje nekih socijalnih davanja i povećanje izdvajanja za RTV TK koju smatra “privatnim glasilom Vlade TK”.

Nekoliko poslanika je naglasilo da je sedam dana, koliko je predviđeno za javnu raspravu, premalo vremena za kvalitetno sprovođenje, te da do usvajanja Budžeta ne bi bilo loše donijeti odluku o privremenom finansiranju u cilju izrade što kvalitetnijeg Budžeta. Ukazano je na razliku plana i izvršenja od oko 50 miliona KM, te je, s obzirom da se Kanton ne može više zaduživati, izražena je bojazan da se budžetskim korisnicima 12 plata (iduće godine) neće moći ni isplatiti.

Amila Hodžić (SDP) smatra zabrinjavajućim da su smanjena ili uknuta neka socijalna davanja (jednokratne pomoći, zaštita porodice, Dom za djecu bez roditeljskog staranja i slično), a s druge strane imamo veliko povećanje za RTV TK od 400.000 KM.

Poslanici su aktivno učestvovali u davanju primjedbi i sugestija. Složili su se da je kratak period za javnu raspravu, gotovo svi su spomenuli znatno povećanje sredstava ta RTV TK u vrijeme kada se mnoge stavke smanjuju, neke i ukidaju, te da se mora raditi na povećanju prihodovne strane.

Nakon izlaganja poslanika premijer Tuzlanskog kantona, Bego Gutić, odgovorio je na postavljena pitanja naglašavajući da je ovo prva godina u zadnjih sedam, u kojoj je deficit smanjen. Takođe je izjavio da je javna rasprava kratka, da bi bio usvojen u roku. Posebno je istaknuo problem favorizovanja drugih kantona koji po više osnova  (koeficijentima i grantovima) dobijaju sredstva iz Budžeta FBiH za razliku od Tuzlanskog kantona koji ne dobija ništa ni po jednom osnovu. U sličnoj situaciji su jedino još USK i ZDK. S tim u vezi premijer je najavio sastanak sa poslanicima u Federaciji s ciljem da utiču na pozicioniranje Tuzlanskog kantona u federalnom Budžetu. (Tom sastanku sam prisustvovao . Od strane Ministra finasija je urađena informacija za poslanike i delegate i objašnjeno je na koji način je kanton finansijski oštećen za oko 30 milona KM na godišnjem nivou. Na sastanku je od poslanika tražio da ne glasaju za dokumente u kojima se TK potkrada. Upotrebljen je interesantan izraz da se potkadanje vrši kroz “presretanje” prohoda).
Premijer je u nastavku objasnio da za pravilno razumijevanje Budžeta treba znati njegovu strukturu, da 80% dolazi od poreza, što znači da Vlada može direktno da utiče na prihodovnu stranu samo kroz parafiskalne takse i indirektno kroz stvaranje povoljnijeg ambijanta za privredu. Takođe je naglasio da Nacrtom nije predviđeno smanjene plate budžetskim korisnicima.

Kada su u pitanju ulaganja premijer je rekao da su među najznačajnijim kapitalnim ulaganjima oko 600.000 KM za Kampus Univerziteta u Tuzli, 500.000 KM za osnovno i srednje obrazovanje, za rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola. U okviru kapitalnih ulaganja u narednoj godini planirana je i nabavka opreme u vrijednosti od 500.000 KM, te ulaganje za prilaznu rasvjetu Aerodroma Tuzla oko 500.000 KM.

Po okončanju rasprave Nacrt Budžeta je usvojen te upućen u dalju proceduru i javnu raspravu od 7 dana
Na sjednici je takođe objavljen javni poziv poslanicima i javnosti da predlažu teme za Program rada Skupštine za 2016. godinu, kako bi isti bio usvojen do kraja godine.

Iz svega je očigledno da će u TK biti realizovano nekoliko preporuka CCI-a vezanih za Budžet i Program rada za 2016. godinu. Usvajanje do kraja godine, razmatranje kroz javnu raspravu, usvajnje bez deficita, a takođe uključenje javnosti u izradu programa rada.