LJUDSKA PRAVA – MARGINALIZIRANE GRUPE

Pogledaj, kako se ovdje živi, upitaj, jesmo li za to krivi… Toliko nas na istoj strani…

U cilju podizanja svijesti javnosti o pravima i položaju marginaliziranih grupa u BiH, FSU u BiH i IBHI su surađivali s istaknutim bh. književnikom, novinarem i muzičarem, Ahmedom Burićem. Ideja je bila da kroz formiranje #Band- NeMargini – okupljanjem renomiranih imena muzičkog svijeta i pisanjem istoimene pjesme približi javnosti socijalnu sliku BiH – bilo zbog siromaštva, bilo zbog invaliditeta, ratnog ili civilnog, ili nekog drugog razloga – na jedan sasvim drugačiji način. Tako je i nastala pjesma „Ne margini“, čiji video spot možete pogledati na linku klikom ovdje. Tom prilikom u studiju Damira Arslanagića našli su se Ahmed Burić i Branko Sauka, nekadašnji član Gino Banane i Crvene Jabuke, koji su sklopili pjesmu. Nakon toga, pjesmu su otpjevali Mirela Laković, Nina Babić, Halid Bešlić, Vlado Kreslin, Narcis Vučina, Dino Šaran, Almir Kurt, Damir Nikšić, Elvis J. Kurtović i Ahmed Burić. Na ljudima je da razmisle i pokušaju izaći iz učmalih koncepata i kažu – NE MARGINI.

Zar misliš da si daleko od margine i da ćeš tamo ostati cijeli život?

Kampanja „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti“ ima za cilj uvođenje minimuma socijalne sigurnosti za sve građane, te nove, efikasnije metode selekcije korisnika socijalne zaštite što će voditi smanjenju siromaštva u BiH. Održano je više javnih događaja s ciljem davanja konkretnih prijedloga za ubrzanje procedure usvajanja Zakona o osnovama socijalne zaštite FBiH, što je rezultiralo uvrštavanjem u Program rada Vlade FBiH za 2018. godinu Zakona o osnovama socijalne zaštite FBIH i Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama s invaliditetom u FBIH. Od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike dobivena je pismena podrška za uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti kroz prednacrt Zakona o osnovama socijalne zaštite u FBiH.

Biti manjina ne znači biti manji – manjiNe

U okviru kampanje „Donošenje izmjena i dopuna Izbornog zakona u domenu izbornih prava nacionalnih manjina“, članice Koalicije KOMA i veliki broja građana su podržali Preporuke za dopune i izmjene Izbornog zakona BiH koje su FSU u BiH i IBHI uputili Interresornoj radnoj grupi za dopune i izmjene Izbornog zakona BiH. Više od 1000 građana je dalo podršku navedenoj inicijativi kroz upisivanje u knjigu podrške.

Neki ljudi ne mogu živjeti bez podrške. Da li ikad razmišljaš o njima?

Kampanja „Reguliranje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginaliziranih grupa“ se fokusirala na vaninstitucionalnu podršku i usluge iz oblasti socijalne zaštite. Iako postoje razlike u nekim zakonskim rješenjima u FBiH i RS (kantoni imaju zakone iz oblasti socijalne zaštite, i najveći broj usluga iza socijalne zaštite se ostvaruje financiranjem iz kantonalnih budžeta, manji broj iz općinskih), u ovoj kampanji je namjera bila naći zajedničke ciljeve koje je moguće ostvariti u oba entiteta. Tradicionalni institucionalni način pružanja određenih usluga ne zadovoljava potrebe korisnika u FBiH i RS. Kampanja je zagovarala za transfer određenih socijalnih usluga na aktere u lokalnoj zajednici, koji se može odvijati i dijelom putem transfera javnih usluga na subjekte nevladinog i privatnog sektora, ili formiranjem socijalnih poduzeća, što osigurava samopomoć, održivost, lokalni razvoj, ali i ekonomski napredak, što sve skupa doprinosi smanjenju isključenosti i jačanju položaja marginaliziranih grupa ili građana.

 Ne treba mi socijala nego rad (JA ) Imam posao

Kampanja „Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva“ je imala sljedeće rezultate: FSU u BiH i IBHI doradili su nacrt Strategije zapošljavanja FBIH 2017-2020 dijelovima koji se odnose na razvoj socijalnog poduzetništva (Zakon o socijalnom poduzetništvu, precizne javne politike podrške socijalnom poduzetništvu, zadrugarstvu, Centar za razvoj socijalnog poduzetništva, itd.). Nacrt Strategije za zapošljavanje sadržao je značajne dijelove koji se odnose na socijalno poduzetništvo, posebno marginaliziranih grupa iz aktivnosti KOMA-e. U RS-u je krajem 2015. godine usvojen „Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida“, kojim je unaprijeđen sistem podrške zapošljavanja osoba s invaliditetom, uvođenjem „radnih asistenata“ kao podršku zaposlenim osobama s invaliditetom, te „ uvećavanje visine stimulansa prilikom zapošljavanja osoba s invaliditetom zavisno od procenta invalidnosti“. Usvojena su dva važna dokumenta za oblast invaliditeta u FBiH i RS: „Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji BiH 2016.-2021.“ i „Strategija za unapređenje društvenog položaja lica s invaliditetom u RS 2017.-2026.“ s Akcionim planovima, koji obuhvaćaju i Platformu socijalnog poduzetništva u RS. U pripremi i zagovaranju za usvajanje ovih dokumenata aktivno su sudjelovale članice KOMA-e. Veliki broj ciljeva i preporuka KOMA-e uvršten je u navedene dokumente.

Koalicija marginaliziranih grupa u BiH KOMA

Koalicija marginaliziranih grupa u BiH „KOMA“ stekla je status prepoznatljive koalicije, prvenstveno zbog toga što je multisektorska koalicija i što okuplja veliki broj članova, a trenutno ima 103 članice. Kao jedna od važnijih aktivnosti bio je aktivan angažman članica KOMA-e u zagovaračkim aktivnostima, kao i u učešću na javnim raspravama i događajima koji su vezani za sektor ljudska prava – marginalizirane grupe.

Category:

NVO AKTIVIZAM