BORBA PROTIV KORUPCIJE

Unapređenje Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine

U okviru kampanje za unapređenje Zakona o sukobu interesa i uspostavljanje mehanizma nadzora nad točnošću imovinskih kartona javnih zvaničnika i odgovornosti za netočne informacije u imovinskim kartonima, potreba unapređenja zakona koji regulira ovu oblast stavljena je na javnu agendu među donosiocima odluka i međunarodnom zajednicom. Definiran je novi Zakon o sukobu interesa kojim bi se trebali uspostaviti mehanizmi nadzora nad točnošću imovinskih kartona javnih zvaničnika. Prijedlog Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH ušao je u parlamentarnu proceduru, kao inicijativa koju je potpisalo 8 zastupnika Predstavničkog doma PSBiH iz različitih političkih partija.

Krajem listopada 2017. godine CIN je objavio priču o potencijalnom sukobu interesa predsjedavajućeg i članova Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH. CIN je otkrio da je najmanje troje članova Odbora, čija je dužnost da kao civili nadziru rad policijskih tijela u BiH, članovi stranaka i da istovremeno s članstvom u Odboru rade i u javnim institucijama i poduzećima što je zabranjeno zakonom i predstavlja moguć sukoba interesa. TI BiH i CIN su također sinergijski djelovali prema Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa, koja je na osnovu CIN-ove priče o potencijalnom sukobu interesa članova Nezavisnog odbora pokrenula postupak, koji je TI BiH pratio prisustvom na sjednicama, kako bi se osigurao integritet procesa odlučivanje, što je u konačnici rezultiralo prvim utvrđenim slučajevima sukoba interesa od strane Komisije.

U prosincu je CIN objavio dvije vijesti o kaznama koje je Komisija za odlučivanje o sukobu interesa izrekla zbog utvrđenog sukoba interesa predsjedavajućem i članu Odbora Žiki Kruniću i Miroslavu Škoriću. Nakon što je CIN objavio informacije o potencijalnom sukobu interesa Krunića i drugih članova Nezavisnog odbora, Krunić je podnio neopozivu ostavku poziciju u Nezavisnom odboru.

Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama BiH

Potrebno je osigurati veći nivo transparentnosti javnih nabavki i ojačati mehanizme odgovornosti ugovornih organa i lica odgovornih za provođenje javnih nabavki. U okviru kampanje za izmjene i unaprjeđenje Zakona o javnim nabavkama, TI BiH je okupio koaliciju NVO koje djeluju u oblasti javnih nabavki s ciljem djelovanja na proces izmjena Zakona o javnim nabavkama (TI BiH, ACCOUNT, FOD, Tender, CIN). Održano je više sastanaka koalicije, na kojima su dogovorene ključne tačke Zakona u kojima je neophodno intervenirati, sačinjene su preporuke, koje su upućene predstavnicima Agencije za javne nabavke i Radnoj grupi za izmjene Zakona o javnim nabavkama.

“Trenutno, jedan od najvažnijih antikorupcijskih zakona, novi Zakon o sukobu interesa na državnom nivou, je u Parlamentu na razmatranju. Usvajanje ovog novog zakona će biti važan korak za kredibilitet antikorupcijskih nastojanja BiH na njenom putu ka EU. Ovo je zlatna prilika za članove Parlamenta da pokažu svoju stvarnu privrženost principima odgovornosti i transparentnosti. Pozivam sve političke aktere da daju primjer za budućnost BiH i usvoje ovaj novi Zakon o sukobu interesa.” (napisati čiji je ovo citat)

U sektoru antikorupcije nije formirana formalna sektorska mreža nego je s već postojećim mrežama u ovoj oblasti ostvarena suradnja i uvezivanje

TI s organizacijama civilnog društva je sačinila komentare Prednacrta Zakona o slobodi pristupa informacijama te organizirala javnu raspravu radi unapređenja navedenog dokumenta. Prihvaćeni su amandmani predložen od strane TI i grupe OCD na Krivični zakon RS koji su se odnosili na brisanje odredbe koja bi ograničavala i kažnjavala kritiziranje rada sudova. Inkorporiranje velikog dijela TI BiH komentara na prednacrt Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije RS TI BiH je u suradnji s ACCOUNT-om predložio amandmane na izmjene Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije u institucijama BiH. U suradnji s Ministarstvom pravde RS TI BiH je uključen u kreiranje Strategije za borbu protiv korupcije. Finalizirani su prijedlozi TI BiH u oblastima transparentnosti, sukoba interesa, javnih nabavki, zapošljavanja, javne uprave te su uvršteni u preliminarni nacrt Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana.

Category:

NVO AKTIVIZAM