Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:
REZULTATI RADA VLADE I SKUPŠTINE BPK GORAŽDE U MANDATU 2014.-2018. DISFUNKCIONALNOST VLASTI U POSLJEDNJOJ GODINI MANDATA ZNAČAJNO POKVARILA UKUPNE MANDATNE REZULTATE

86 0

REZULTATI RADA VLADE I SKUPŠTINE BPK GORAŽDE U MANDATU 2014.-2018. DISFUNKCIONALNOST VLASTI U POSLJEDNJOJ GODINI MANDATA ZNAČAJNO POKVARILA UKUPNE MANDATNE REZULTATE

86 0

Političke turbulencije su, inače, karakterizirale odnose na političkoj sceni BPK i u prethodna 2 mandata i moglo bi se reći da su bile i ozbiljnije od onog što je viđeno u aktuelnom mandatu. Naime, ni u prethodnom...

BORBA PROTIV KORUPCIJE

43 0

BORBA PROTIV KORUPCIJE

43 0

Unapređenje Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine U okviru kampanje za unapređenje Zakona o sukobu interesa i uspostavljanje mehanizma nadzora nad točnošću imovinskih kartona javnih zvani...

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA

33 0

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA

33 0

Budžet za građane Budžet je ključni instrument pomoću kojeg vlade provode svoje politike u djela. Godišnji budžet je obično veoma kompleksan dokument koji je teško razumljiv velikom dijelu javnosti i upravo zbog toga...

PRAVOSUĐE

46 0

PRAVOSUĐE

46 0

Osiguranje ustavnih i zakonskih pretpostavki za nezavisnost i efikasnost institucija pravosuđa Kreirani su policy prijedlozi koji će doprinijeti uspostavljanju ustavnih i zakonskih pretpostavki za nezavisnost institu...

ZDRAVSTVO

39 0

ZDRAVSTVO

39 0

Zdravstvena mreža okuplja preko 45 nevladinih organizacija i udruženja građana i ima za cilj da šalje jasne udružene poruke i kreira zajedničke kampanje koje će pomoći u postizanju boljih standarda, prava i zdravstven...

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

35 0

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

35 0

Izrada i usvajanje Strateškog Plana ruralnog razvoja BiH U okviru ove kampanje Asocijacija za ruralni razvoj obezbjedila je kontinuiran konsultativni proces kroz uspostavljanje Međusektorske mreže za poljoprivredu i ...

KULTURA

31 0

KULTURA

31 0

IZRADE STRATEGIJA ZA KULTURU Pored toga što je izuzetno važno definirati strateške pravce razvoja kulture u lokalnim i kantonalnim zajednicama, važnost donošenja ovog dokumenta se ogleda i u činjenici da se otvaraju ...

POLITIKE EKONOMSKOG RAZVOJA

26 0

POLITIKE EKONOMSKOG RAZVOJA

26 0

Zagovaranje za smanjenje parafiskalnih naknada Reformska agenda za BiH 2015-2018. godina navedeno je da će svi nivoi vlasti sačiniti sveobuhvatan popis parafiskalnih naknada u cilju osiguravanja njihove transparentno...

PRAVA ŽENA

289 0

PRAVA ŽENA

289 0

(Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH U Federaciji BiH postoje različita zakonska rješenja i diskriminirajuće prakse kada su u pitanju prava porodilja, jer u deset kantona Federacije BiH postoji deset socijalnih pol...

ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA EFIKASNOST

31 0

ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA EFIKASNOST

31 0

Usvajanje Zakona o energetskoj efikasnosti Federacije BiH Nakon intenzivne zagovaračke kampanje CRP-a i EFEKT mreže i nakon više od 4 godine čekanja, usvojen je Zakon o energijskoj efikasnosti Federacije Bosne i Herc...